Dôsledná ochrana vašich práv

cestou odbornej právnej pomoci


Rodinné Právo

Právna pomoc v oblasti rodinného práva zahŕňa poradenstvo pred zahájením konania o rozvod manželstva , zastúpenie v konaní pred súdom, v otázkach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov , určenia vyživovacích povinností voči deťom a manželom, určenia styku s deťmi, dohody o výkone rodičovských práv, konaniach o určenie otcovstva, osvojenie.

Občianske Právo

Oblasť občianskeho práva zahŕňa široké spektrum právnych vzťahov , s ktorými je možné sa stretnúť v bežnom živote . Ide o majetkové práva, práva k nehnuteľnostiam , ochranu práv spotrebiteľov, zmluvné vzťahy, vymáhanie škody , dedičské konania a ďalšie. Právne služby poskytujem formou konzultácii, spracovania listín ako aj zastúpenia v súdnych sporoch .

Obchodné Právo

Pre klientelu v oblasti obchodného práva poskytujem právne služby pri zakladaní spoločností, zmenách v spoločnosti ,vymáhaní pohľadávok, ďalej v oblasti zmenkového práva , zmluvnom zabezpečení práv klientov voči obchodným partnerom ,ako aj pri zastupovaní v súdnych sporoch a mimosudnych rokovaniach.